Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Podmiotem przetwarzającym dane jest Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych z siedzibą w Warszawie (Warszawa Wesoła, ul. Za Dębami 3, w skrócie: „SDCM” lub „administrator”, „Stowarzyszenie”). Administrator przykłada wagę do Państwa prywatności oraz bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dlatego SDCM przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe? SDCM przetwarza dane osobowe, gdyż jest to niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (włączając działania przed zawarciem umowy). Podstawę prawną stanowią art. 6 ust 1 f) oraz art. 6 ust 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosowanego od 25 maja 2018 r.(dalej nazywanego RODO). Prawnie uzasadnione interesy SDCM wynikają z konstytucyjnego prawa do zrzeszania się i zostały szczegółowo określone w statucie Stowarzyszenia.

Uzyskanie zgody może być wymagane dla podjęcia konkretnych akcji Sporadycznie może się zdarzyć, że SDCM będzie przetwarzało dane osobowe na podstawie Państwa zgody – wówczas w sposób wyraźny i wyodrębniony o nią wystąpimy przed dokonaniem czynności przetwarzania. Administrator może przetwarzać dane osobowe uzyskane od Państwa, ale także ze źródeł publicznie dostępnych.

Zakres przetwarzanych danych W zależności od realizowanego celu SDCM może przetwarzać Państwa dane osobowe w proporcjonalnym zakresie (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, miejsce pracy, zawód lub stanowisko, nazwa firmy lub urzędu, NIP), przy czym w przypadku pozostawania w stosunku prawnym (umowa, przynależność do organizacji), zakres przetwarzanych danych może być odpowiednio szerszy, tak aby umożliwić wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy.

Komu mogą być powierzone lub udostępnione Państwa dane osobowe? SDCM może przekazywać dane osobowe innym podmiotom tylko i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do powyższych celów. Dla realizacji celów administrator prowadzi działania i zleca wykonanie usług usługodawcom. W zależności od ich przedmiotu niezbędnym może okazać się przekazanie danych osobowych. SDCM może powierzać dane innym podmiotom, zachowując funkcję administratora. Zasadniczo terenem działania SDCM jest Rzeczpospolita Polska, ale również inne kraje należące do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wyjątkowo może pojawić się potrzeba przekazania Państwa danych osobowych do kraju trzeciego. Wówczas SDCM podejmie właściwe środki, którymi w szczególności może być zastosowanie zatwierdzonych przez Komisję UE standardowych klauzul umownych.

Jak długo dane będą przetwarzane? SDCM przetwarza Państwa dane osobowe w czasie niezbędnym dla realizacji ww. celów. W przypadkach określonych przepisami prawa, a także dla ochrony prawnej i dochodzenia roszczeń, administrator może przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie i czasie, w szczególności wynikającym z ustawowych terminów przedawnienia roszczeń.

Jakie prawa przysługują dla zapewnienia ochrony danych? Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i przysługuje Państwo prawo wniesienia do niego skargi. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań prawnych, prawo do:

  • Uzyskania od SDCM potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane i w takim przypadku dostępu do tych danych osobowych,
  • Dokonania przez SDCM sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych,
  • Dokonania przez SDCM usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych,
  • Dokonania przez SDCM ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
  • Przenoszenia danych w zakresie danych osobowych, które Państwo aktywnie dostarczyliście i które przetwarzane są na podstawie zgody z Państwa strony,
  • Sprzeciwienia się, powołując się na Państwa konkretną sytuację, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych,

Dla realizacji uprawnień prosimy o kontakt korespondencyjny na wskazany powyżej adres Stowarzyszenia lub kontakt na adres: biuro@sdcm.pl