Jak działa Stowarzyszenie

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą reprezentanci największych firm motoryzacyjnych. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków tworzące politykę Stowarzyszenia.

Władzami Stowarzyszenia są: Zebranie Ogólne Członków, Zarząd Stowarzyszenie, Komisja Rewizyjna, jak również Komisja Etyki. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz jeden głos stanowiący na Walnym Zebraniu. Mają też prawo korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności. Podczas Walnego Zebrania Członków uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W ramach Stowarzyszenia tworzone są Zespoły Doradcze, które wytyczają główne kierunki działania. Organizacja działa w systemie demokratycznym, a jej Członkowie mają na nią pełny wpływ i kontrolę.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit – zatem wszystkie środki pozyskane ze składek członkowskich są inwestowane w ochronę praw i interesów naszych Członków.